Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez JFL Polska z siedzibą w Poznaniu usług sprzedaży internetowej dla Kont Użytkowników drogą elektroniczną, za pośrednictwem Operatora zwanego dalej: „www.jofel.com.pl”.§ 1 Definicje • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas zakładania konta na www.jofel.com.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta użytkownika na www.jofel.com.pl

 • Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Operatora www.jofel.com.pl, po założeniu konta przez Użytkownika (rejestracji Użytkownika na www.jofel.com.pl) w zakresie składania zamówień na www.jofel.com.pl pod indywidualnym adresem e-mail poczty elektronicznej (zmiana adresu e-mail będzie wiązała się z koniecznością założenia nowego konta).

 • Zamawiający - oznacza Użytkownika, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z JFL Polska. ma możliwość składania zamówień na stronie www.jofel.com.pl.

 • Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do zalogowania się na konto Użytkownika na www.jofel.com.pl. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin www.jofel.com.pl.

 • Założenie konta - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności www.jofel.com.p

 • Strona Internetowa www.jofel.com.pl - oznacza strony internetowe, pod którymi Operator prowadzi Internetową Platformę Sprzedażową (Sklep) działającą w domenie www.jofel.com.pl

 • Operator - oznacza właściciela www.jofel.com.pl, którym jest

JFL Polska ul. Katowicka 33/31 Poznań
NIP 9720511584

REGON 384344970

numery rachunków bankowych
NETTO 28 1140 2004 0000 3002 7918 4677
VAT 42 1140 2004 0000 3503 0066 3084 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy

 • Klientposiadająca konto Klienta w Sklepie: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie

 • Koszyk Klientawykaz Produktów, podlegających zamówieniu przez Klienta

 • Produktyasortyment produktów dostępnych do zamówienia na www.jofel.com.pl

 • Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

 • Konsultant - osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie

 • Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat

 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie

 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line

 • Punkt Odbioru Osobistego - punkt prowadzony przez JFL Polska, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez sklep

 • Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)

 • Pliki elektroniczne - treści cyfrowe, w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym; PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF, DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnym niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych

 • Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.); Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827)

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).§ 2 Postanowienia ogólne 1. Wszelkie prawa do www.jofel.com.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej www.jofel.com.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do operatora lub są udostępnione przez dostawcę produktów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. jofel.com.pl jest udostępniana przez Operatora za pośrednictwem sieci internet i strony www.jofel.com.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na www.jofel.com.pl treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.


§ 3 Korzystanie z serwisu www.jofel.com.pl 1. Korzystanie z portalu www.jofel.com.pl oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na www.jofel.com.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

 2. Korzystanie z www.jofel.com.pl odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Operator dołoży starań, aby korzystanie z www.jofel.com.pl było możliwe dla Użytkowników internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony www.jofel.com.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.jofel.com.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 4. W celu założenia Konta Użytkownika na www.jofel.com.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 5. Użytkownik, korzystając z www.jofel.com.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania www.jofel.com.pl.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika www.jofel.com.pl lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Operatora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy (operatora www.jofel.com.pl).

 7. Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Operator nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 4 Założenie konta 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest założyć konto.

 2. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Operatora na stronie www.jofel.com.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Operatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 3. Założenie konta następuje z zachowaniem poniższych zasad:

  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;

  2. Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza;

  3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego podczas Zakładania konta;

  4. Użytkownik Zakładając konto wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Operatora, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia założenie Konta Użytkownika;

  5. Użytkownik Zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie Założenia konta przez Operatora z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika.

 5. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na www.jofel.com.pl, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

 6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

 7. Operator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na www.jofel.com.pl. W przypadku zastosowania przez Operatora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.§ 5 Usługi 1. Operator świadczy 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu na rzecz Użytkowników, którzy Założyli konto drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Użytkownika, w ramach, której Użytkownik ma możliwość:

  1. składania zamówień,

  2. wyboru sposobu płatności,

  3. wyboru przewoźnika,

  4. dokonywanie zmian na swoim koncie, poprawiania lub usuwania danych

 2. Usługa prowadzenie konta Użytkownika dostępna jest po założeniu konta, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

 3. Użytkownik, który Założył konto, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §9.

 4. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń www.jofel.com.pl lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Operator zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu Zakładania konta.

 5. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych towarów, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 6. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. IV. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 9. Rozpoczęcie realizacji zamówienia:

  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  a) płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, wyjątkiem są towary, które określone są w sklepie jako "Na zamówienie" wówczas do realizacji takiego zamówienia wymagana jest pełna przedpłata za zamówiony towar i nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z zamówienia.

  b) przelew bankowy, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,

  W przypadku wybranych towarów, Operator zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.§ 6 Reklamacje 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.

 2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy podany w zakładce Kontakt lub przez formularz kontaktowy udostępniony na www.jofel.com.pl.

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu.

 4. Ze względu na złożoność systemu oraz przechowywane logi reklamacje w zakresie konkretnych błędów w systemie powinny być składane niezwłocznie jednak nie później niż 3 (trzy) dni robocze od zaistniałej sytuacji.

 5. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.§ 7 Odpowiedzialność 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

 2. Operator zapewnia system z możliwością składania zamówień, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści.

 3. Operator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z www.jofel.com.pl, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.

 5. Operator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Operatora lub przyczyn, za które Operator ponosi odpowiedzialność.

 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z www.jofel.com.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub dostępnymi Instrukcjami.

 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za składane oferty kupna, a niezapoznanie się z warunkami oraz regulaminem i niewywiązanie się ze zobowiązań wobec Zamawiającego może doprowadzić do usunięcia konta Użytkownika lub oznaczenie go jako nierzetelnego Klienta.
§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies” 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Zakładania konta, jest Operator.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych wymaganych podczas Zakładania konta uniemożliwia założenie Konta Użytkownika.

 4. Użytkownik ma możliwość w takim przypadku składać oferty bez zakładania konta Wykonawcy (składanie ofert bez Zakładania konta).

 5. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 6. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Usługodawcy w związku z korzystaniem z www.jofel.com.pl, chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

 7. Otrzymane od Usługodawcy informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją umów zawartych pomiędzy Użytkownikami.

 8. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.

 9. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 10. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 11. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 12. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 13. Operator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Operatorem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności www.jofel.com.pl i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 14. Operator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony www.jofel.com.pl , zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

 15. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony www.jofel.com.pl na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

 16. Operator stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;

  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika

  4. określenia lokalizacji Użytkownika

  5. zbierania danych statystycznych

 17. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony www.jofel.com.pl.§ 9 Rozwiązanie umowy 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: JFL Polska ul. Katowicka 33/31, 61-131 Poznań.

 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

  1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar wraz kosztami dostawy w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.


§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie www.jofel.com.pl i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy www.jofel.com.pl

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.jofel.com.pl

 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej www.jofel.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej www.jofel.com.pl przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Operatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu zakładania konta, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9.

 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.